Yazar : Gümülcineli Muhammed Efendi

Telif

Risâle fi’l-irâdeti’l-cüz'iyye ve ef’âli’l-ibâd

Kulların fiilleri ve özellikle irâde-ihtiyar-ı cüz'î meselesini eserinde işleyen müellif eserin girişinde bu meseleyi dair çeşitli görüşlere yer verir. Öncelikle Ehl-i sünnet ve'l-cemaat görüşüne, sonrasında ehl-i cebr ve ehl-i ...

Seyyid Muhammed el-Gümülcinevî Gümülcineli Muhammed Efendi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi