Yazar : Güvâhî

Telif

Pendnâme

Ahlâka dair hikâyelerle zenginleştirilmiş mesnevî türü bu eser 2133 beyit, altmış hikâye ve 450 atasözünden müteşekkildir. Eserin hâtimesinde müellif eserin telif tarihini hicrî 933 olarak zikretmektedir. Emine Yeniterzi’nin ...

Güvâhî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi