Yazar : Gümülcineli Mehmed Efendi

Tercüme

Terceme-i risâletü meslekü’s-sedâd ilâ mes'eleti halki ef'âli’l-ibâd

Eserin girişinde mütercim bu eseri umumun istifadesi için tercüme etmiştir ifadesi yer almaktadır. Eserin vikâye kısmında Meslekü’s-Sedâd ilâ meseleti halki ef'âli’l-ibâd adlı eserinin Türkçe tercümesi olduğu belirtilmektedir. ...

Mehmed Gümülcinevî Gümülcineli Mehmed Efendi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi