Yazar : Gelibolulu Mustafa Âlî

Tercüme

Tuhfetü's-sulehâ

Tercüme-i Eyyühe’l-veled adıyla anılan eser İmam Gazzâlî’nin Eyyühe’l-veled adlı eserinin Arapça kaleme alınan nüshasının Türkçe tercümesi olup müellifin hayatının son dönemlerinde kaleme alınmıştır. Müellif eseri ...

Gelibolulu Mustafa Âlî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Kavâidü'l-mecâlis

Âdâb-ı muaşeret kitabı mahiyetinde olan bu eser, çeşitli sınıflarda insanların içinde bulunduğu toplumda veya başka ortamlarda uyması gereken birtakım edep kurallarını işler. Müellif eseri Sultan III. Murad’ın ricası üzerine ...

Gelibolulu Mustafa Âlî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Şerh

Mevâidü'n-nefâis fî kavâidü'l-mecâlis

Eser müellifin Kavâ’id-ül-Mecâlis adlı önceki eserinin bir mütemmimi ve şerhi mahiyetindedir. Müellif bu eserini -daha önce yazdığı Kavâidü'l-mecâlis adlı eserini okuyan- birçok âlim ve özellikle Hoca Sâdeddin Efendi’nin ...

Gelibolulu Mustafa Âlî Talik Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi