Yazar : Gazzâlî

Telif

İhyâü ulûmi’d-dîn

Gazzâlî’nin gerek ulema katında gerekse halk arasında en yoğun ilgi gören eseridir. Bu ilgi hem ders halkalarında hem de literatür içerisinde vücut bulmuştur. O din ilimlerinin kendi devrinde gerek ulema nezdinde gerekse literatür ...

Gazzâlî Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Mîzânü’l-amel

İsmi "amelin ölçüsü" anlamına gelen eserde, ahlâk nazarî açıdan ve klasik İslâm filozoflarının yaklaşımıyla değerlendirilmiş ve müellif ahlâk ilminin muhtevasını eserinde ele almıştır. Bu açıdan eserde "ahlâkın ...

Gazzâlî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Minhâcü’l-âbidîn

Eserine "Dikkat edin/bilin kardeşlerim" şeklinde hitapla başlayan müellif ibadetin; ilmin semeresi, ömrün faidesi, ekviya yolu, evliyanın vasfı, yiğitlerin hırkası, saygın kimselerin şiârı … akıl sahiplerinin tercihi, mutluluğun ...

Gazzâlî Arabî Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Kimyây-ı saâdet

Müellifin İhyâü ulûmi’d-dîn adlı eserinin içeriğiyle benzerlik taşıyan ve Farsça kaleme alınan eser "unvan-ı müslümânî" başlığı altında dört unvan'dan ve her bir "rükn"ünde on "asl"ın yer aldığı dört "rükün"den ...

Gazzâlî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Mükâşefetü’l-kulûbi'l-mukarreb ilâ hadrati allâmui'l-guyûb

Mükâşefetü’l-kulûb adıyla anılan bu eser hakkında girişte şu ifadelere yer verilmektedir: "… Bu (eser) Şeyh Gazzâlî’ye ait olan ve 'Mükâşefetü’l-kulûb el-mukarreb ilâ allâmü’l-guyûb' olarak isimlendirilen çok güzel ...

Gazzâlî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Bidâyetü’l-hidâye

Genel olarak "taat/itaat, meâsî/isyan/günah ve dostluk/sohbe âdâbı" konularının oluşturduğu üç ana bölümden oluşan eserin girişinde müellif, "ilim talebesi"ne ilim ve ilimle akalı vb. çeşitli konularda açıklamalarda bulunmakta, ...

Gazzâlî Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Eyyühe’l-veled

Dinî-ahlâkî çeşitli konuların bir "hocanın öğrencisine nasihatleri" üzerinden anlatıldığı bir eserdir. Aslı Farsça olan bu eser bilinmeyen biri tarafından Arapça'ya tercüme edilmiş ve daha çok bu tercümesiyle tanınmıştır. ...

Gazzâlî Nesih Beyazıd Devlet Kütüphanesi

Telif

Minhâcü'l-müteallim

Eğitim-öğretim âdâbının işlendiği ve üç babtan müteşekkil eserde ilim ve onun cihad vb. gibi diğer birtakım işlerle mukayesesi, ilmin fazileti, öğretmen ve görevleri, akabinde ise ilim talebesi ve görevleri gibi eğitim-öğretim ...

Gazzâlî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle fî ma‘rifeti'l-fezâil ve keyfîyyeti iktinâihâ

Eserde birtakım ahlâkî erdemler ve rezîletler, faziletlerin bilinmesi ve bunların nasıl kazanılacağı, rezîletlerin bilinmesi ve bundan nasıl kaçınıp temizlenileceği çerçevesinde işlenmiş ve ana ahlâkî erdemlere yer verilmiştir. ...

Gazzâlî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Ahlâku'n-nübüvve ve âdâbü’l-maîşe

Hz. Peygamber'in örnek ahlâkından kesitler ve Ehl-i beyt ve ashabın Hz. Peygamber'in ahlâkına dair rivâyetlere yer ...

Gazzâlî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

el-Âdâb fî'd-dîn

Edep literatürü tasnifini ele alan bu kitap "âdâb" terimiyle oluşturulan çeşitli âdâb başlıklarının veya edep türlerinin sıralanıp hakkında açıklamalar yapıldığı bir eserdir. Eserin girişinde müellif "Ahlâkın en olgunu ve ...

Gazzâlî